Iai Katas

 

 

SHODAN

(TENCHI NO TACHI) MAE
(TENCHI NO TACHI) MIGI
(TENCHI NO TACHI) HIDARI
(TENCHI NO TACHI) USHIRO
IWAKUZUSHI (1)
IWAKUZUSHI (2)
IWAKUZURE
INAZUMA (SHODEN)
DŌ GIRI
KESA GIRI
KESA KARA DŌ GIRI
TORA BASHIRI (SHODEN)
TATE
RENTATSU (SHODEN)
NUKI UCHI

 

NIDAN

KASUMI
ITOMAGOI
YARI OTOSHI (1)
YARI OTOSHI (2)
YARI OTOSHI (3)
HIRYŪ (1)
HIRYŪ (2)
MOROTE KESA GIRI
TORA BASHIRI (CHŪDEN)
RENTATSU (CHŪDEN)
UKE NAGASHI
KOTE GIRI (SHODEN)
RYŪBI
OI UCHI
SHIRA ITO

 

SANDAN

INAZUMA (CHŪDEN)
KOTE GIRI (CHŪDEN)
KOTE GIRI (OKUDEN)
SAKATE GIRI (SHODEN)
DENKŌ (SHODEN)
SODESURI GAESHI (SHODEN)
MIDARINJI (1)
MIDARINJI (2)
TSUBAME GAESHI
KIFUTSU
KONO HAGAKURE


GODAN

HŌ-Ō
INAZUMA (OKUDEN)
TORA BASHIRI (OKUDEN)
ENREN
SHINOBU
UZUMAKI
UZUSHIO
MIDAREMAI

YONDAN

RENTATSU (OKUDEN)
SAKATE GIRI (CHŪDEN)
DENKŌ (CHŪDEN)
SODESURI GAESHI (CHŪDEN)
SAKATE GIRI (OKUDEN)
RYŪBI GAESHI
SUIGETSU
MATSU KAZE