Techniques

 

 

List of Kumitachi 

 

OMOTE

KOTE GIRI
SURIAGE SURIOTOSHI 
KOTE KIRIAGE 
UCHIMOMO KIRI 
SEN NO KOTEDORI
MEN SURIAGE MEN

 

URA

KIRI OTOSHI 
KOTE KIRIAGE 
KATATE TSUKI 
SEN NO OSAE OTOSHI 
SEN NO MAKIOTOSHI 
SANDAN TSUKISAKE, MAKIKAESHI GIRI